H.V.O. Algemene Voorwaarden

 

 1. Toepasselijkheid

1.1 deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van H.V.O. ( Heemsteeds Vochtweringsbedrijf Okx), handelt mede onder de namen: Provocht.nl, Lastvanvocht.nl en Vochtproblemen.com

1.2 bedingen die afwijken van deze voorwaarden gelden slechts indien en voorzover zij in overleg met H.V.O. schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 H.V.O. is gerechtigd deze voorwaarden na schriftelijke kennisgeving eenzijdig te wijzigen; de wederpartij wordt geacht de wijziging van de voorwaarden te hebben aanvaard indien niet binnen vier weken na kennisgeving schriftelijk gereageerd wordt.

1.4 inkoopvoorwaarden en/ of andere door de wederpartij van H.V.O. gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.

 1. Offerte

2.1 alle door H.V.O. gedane offertes zijn vrijblijvend.

2.2 H.V.O. is niet gebonden aan enige omschrijving van het werk in de offerte.

2.3 in de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:

de plaats van het werk;

 1. een omschrijving van het werk;
 2. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
 3. het tijdstip van aanvang van het werk;
 4. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
 5. de prijs van het in de offerte omschreven werk, de omzetbelasting daarin niet begrepen; H.V.O. vermeldt in de offerte afzonderlijk het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting;
 6. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;
 7. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;
 8. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke:
 9. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;
 10. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst.

2.4 de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare werkdagen te noemen.

2.5 tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door H.V.O. of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van H.V.O.; zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd; indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door H.V.O. gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden.

2.6 Een offerte aanvraag bij H.V.O. is kosteloos tenzij anders door H.V.O. bepaald. H.V.O. is bij het niet accepteren van de offerte gerechtigd de aangezegde kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen.

 1. Overeenkomst

3.1 iedere overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door H.V.O.

3.2 de overeenkomst kan enkel schriftelijk gewijzigd worden door de opdrachtgever.
3.3 H.V.O. is gerechtigd tijdens het verrichten van de werkzaamheden die wijzigingen aan te brengen, waarvan de noodzaak bij de uitvoering blijkt.

3.4 behoudens schriftelijke bevestiging van H.V.O. is H.V.O. niet gebonden aan mondelinge toezeggingen door haar werknemers.

3.5 de opdrachtgever staat er jegens H.V.O. onvoorwaardelijk voor in dat de opdrachtgever op grond van eigendomsrecht of een hem uitdrukkelijk verleend recht, bevoegd is alle verbintenissen vermeldt in de overeenkomst aan te gaan.

 

 1. Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 de opdrachtgever zorgt ervoor dat H.V.O. tijdig kan beschikken:

 1. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met H.V.O.;
 2. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
 3. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
 4. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water.

4.2 de benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.3 de opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van H.V.O. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

 1. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

5.1 de opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

5.2 indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

5.3 de gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat H.V.O. die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

5.4 de opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

5.5 indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

 1. Termijn van oplevering

6.1 indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

6.2 werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van H.V.O. komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

6.3 als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

6.4 H.V.O. heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van H.V.O. kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

 1. Opneming

7.1 De opdrachtgever kan tot uiterlijk de laatste dag van de werkzaamheden H.V.O. verzoeken om samen tot opneming van het werk over te gaan. Indien opdrachtgever hier niet om verzoekt zal deze gezamenlijke opneming niet plaatsvinden.

7.2 de opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag; de opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van H.V.O. en strekt ertoe, te constateren of H.V.O. aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

7.3 geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in 9.1 bedoelde dag, dan wordt het werk geacht op de achtste dag te zijn goedgekeurd.

7.4 nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan H.V.O. acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in 7.8, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn.

7.5 wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan H.V.O. is verzonden.

7.6 wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan H.V.O. verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.

7.7 het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen; de dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

7.8 kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

7.9 met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

 

 1. Oplevering en onderhoudstermijn

8.1 het werk wordt als opgeleverd beschouwd zodra H.V.O. haar werkzaamheden heeft voltooid.

8.2 H.V.O. is verplicht de in 7.8 bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

8.3 de onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig 8.1 lid als opgeleverd wordt beschouwd.

8.4 H.V.O. is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt of aansprakelijk is.

 1. Aansprakelijkheid na oplevering

9.1 na het verstrijken van de opgegeven garantietermijn is H.V.O. niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

9.2 indien H.V.O. voor enig handelen of nalaten aansprakelijk is zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot een bedrag ten hoogste gelijk aan de helft van de totale aannemingssom.

9.3 ieder aansprakelijkheid voor indirecte schade ontstaan als gevolg van de werkzaamheden waaronder gevolgschade geleden door opdrachtgever dan wel derden, afhankelijk van de aard van de schuld, word hierbij uitgesloten.

9.4 De gegeven garantie is alleen van toepassing op de door HVO uitgevoerde werkzaamheden. Met uitzondering echter van die waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt of aansprakelijk is. H.V.O. draagt geen aansprakelijkheid voor de verplaatsing van het probleem waar de opdracht betrekking op heeft.

 1. Schorsing door de opdrachtgever en beëindiging van het werk in onvoltooide staat door H.V.O.

10.1 de opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen; voorzieningen, die H.V.O. ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meer werk verrekend.

10.2 schade die H.V.O. tengevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden vergoed.

10.3 indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van H.V.O..

10.4 indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan H.V.O. bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan; daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door H.V.O. betaalde bouwstoffen.

10.5 indien de schorsing van het werk langer dan dertig dagen duurt, is H.V.O. bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen; in dat geval heeft H.V.O. recht op de aannemingsom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken, verminderd met de hem door die beëindiging bespaarde kosten, dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.

 1. Meer- en minderwerk

11.1 verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

 1. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
 2. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
 3. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
 4. in de gevallen als bedoeld in 10.1 en 13.

11.2 indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft H.V.O. recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

11.3 wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen; het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van H.V.O. en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet.

11.4 stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij – het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij

 1. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij;
 2. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld; ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

11.5 bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan H.V.O. berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.

11.6 indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, worden de kosten van het verwerken daarvan niet in de aannemingssom begrepen en afzonderlijk verrekend.

11.7 indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

11.8 indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

12 Eindafrekening

12.1 binnen een redelijke termijn na de oplevering dient H.V.O. de eindafrekening in.

 1. 2 de eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen:
 2. de aannemingssom;
 3. een specificatie van het meer en minder werk;
 4. een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en hadden.

12.3 het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiend uit het in het vorige lid bedoelde overzicht, hetgeen reeds is betaald in mindering te brengen; de berekening van de door de opdrachtgever aan H.V.O. te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.

 1. Betaling

13.1 betaling dient te geschieden op de door H.V.O. aangegeven wijze binnen veertien dagen na factuurdatum.

13.2 van deze termijn kan enkel bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

13.3 bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

13.4 na ommekomst van de betalingstermijn zal de wederpartij over het openstaande bedrag twee procent (2 %) rente per maand verschuldigd zijn.

13.5. na ommekomst van de betalingstermijn is H.V.O. zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd buitengerechtelijke incassomaatregelen te nemen. H.V.O. is gerechtigd de met die maatregelen gemoeide kosten op de wederpartij te verhalen; de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent (15 %) van het verschuldigde tenzij deze kosten hoger zijn.

13.6 na ommekomst van de betalingstermijn is H.V.O. zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd rechtsmaatregelen te nemen; H.V.O. is gerechtigd de kosten gemoeid met die maatregelen integraal, dus in afwijking van enige forfaitaire proceskostenvergoedingsregeling, op de afnemer te verhalen.

13.7 betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

13.8 zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens H.V.O., blijven de aangevoerde c.q. gebruikte materialen met toebehoren voorzover niet onroerend zijn geworden, eigendom van H.V.O.

 1. Boete

14.1 Bij enige tekortkoming in de nakoming van enige verplichting die de opdrachtgever jegens H.V.O. heeft, verbeurt de opdrachtgever zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging vatbare boete gelijk aan twintig procent (20%) van de geldelijke waarde van de verplichting.

 1. Gewijzigde uitvoering

15.1 indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij.

15.2 H.V.O. wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.

15.3 een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en minder werk verrekend.

 1. Onmogelijkheid van uitvoering

16.1 indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan H.V.O. kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten.

16.2 in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever heeft H.V.O. recht op een bedrag berekend overeenkomstig 10.5.

 1. Geschillen en forumkeuze

17.1 geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen ter keuze van H.V.O. worden voorgelegd aan de Rechtbank te Haarlem.